Officiele publicaties gemeente Koggenland dd. 21 januari 2018

Foto: gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend.

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 2 september 2018 Kofferbakmarkt Dorpsbos in Avenhorn
 • 20 januari 2018 Berkhouse Indoor De Ridder St. Joris in Berkhout
 • 10 februari 2018 Carnavalsoptocht Ursem

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0585 21 december bouwen woning Duinweid 4, Obdam
 • 2017-HZ-0586 21 december aanleggen uitrit Het Veer 6, Avenhorn
 • 2017-HZ-0587 22 december bouwen woning Wogmeerdijk 13, Hensbroek
 • 2017-HZ-0592 22 december bouwen melkveestal Noord-Spierdijkerweg 179, Spierdijk
 • 2017-HZ-0591 22 december bouwen woning Dorpsstraat 129, Obdam
 • 2017-HZ-0593 22 december bouwen woning met kelder Mijzerdijk 22, Ursem
 • 2017-HZ-0598 27 december realiseren berging met beschoeiing Scharwoude 39, Scharwoude
 • 2018-HZ-0002 02 januari plaatsen zonnepanelen op de grond Lutkedijk 42, Obdam
 • 2018-HZ-0003 04 januari verbeteren bouwkundige brandveiligheid Slagterslaan 2, Berkhout
 • 2018-HZ-0005 05 januari vergroten kantoor (plaatsen opbouw) Poel 19, Obdam
 • 2018-HZ-0006 05 januari bouwen huisvesting arbeidsmigranten Hulkerweg 10, Berkhout
 • 2018-HZ-0007 07 januari legaliseren pad/erf verharding en verbreden inrit Mijzerdijk 6A, Ursem

  Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Ontvangen verzoeken voor het (gedeeltelijk) intrekken van een omgevingsvergunning

2017-HZ-0540 08 januari legaliseren pad/erf verharding en verbreden inrit Mijzerdijk 6A, Ursem

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning (aanvraag blijkt vergunningvrij)

 • 2017-HZ-0552 29 december bouwen schuur Dorpsweg 77, Oudendijk NH

Verlenging beslistermijn

Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0435 4 januari het bouwen van een 2-onder-1 kap woonboerderij en het aanleggen van een dam met duiker en uitrit Hensbroek Julianaweg 5 en 5A,
 • 2017-HZ-0487 11 januari het bouwen van een woning Noorddijkerweg 92, Ursem

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0481 5 januari bouwen woning De Omloop 10, Zuidermeer
 • 2017-HZ-0545 5 januari plaatsen berging en afscheiding Noorddijkerweg 28A,Ursem
 • 2017-HZ-0530 29 december plaatsen 7 lichtmasten ’t Ouwe Hof 100, Hensbroek
 • 2017-HZ-0547 8 januari realiseren hobbyschuur Driemond 10, Obdam
 • 2017-HZ-0550 8 januari wijzigen gevels t.b.v. plaatsen reclame Wieder 12, De Goorn
 • 2017-HZ-0519 8 januari plaatsen berging/hobbyschuur Duinweid 4A, Obdam

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Geweigerde omgevingsvergunningen

 • 2017-HZ-0517 5 januari aanleggen 2de in/uitrit De Goorn 1, De Goorn
 • 2017-HZ-0532 8 januari huisvesting seizoen medewerkers in een woning Dorpsstraat 146, Obdam

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0590 3 januarihet slopen van een schuur De kolk 2a, Ursem

Beroep: zie www.koggenland.nl

Vastgesteld wijzigingsplan Noorddijkerweg 9, Ursem

Dat zij op 12 december 2017 het wijzigingsplan Noorddijkerweg 9, Ursem (ongewijzigd) hebben vastgesteld. Met dit wijzigingsplan is wordt de locatie van de voormalige Bavoschool benut voor de bouw van 16 woningen. De bestemming Maatschappelijke doeleinden wordt daarvoor gewijzigd naar Woondoeleinden 2. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplanKomplan 2008.

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan liggen met ingang van 22 januari t/m 4 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Het vaststellingsbesluit en wijzigingsplan zijn digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/wonen en werken/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’.

Beroepsmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzageligging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, depot aan de Spierdijkerweg ter hoogte van de krui-sing met de N507 (Braken) in Spierdijk.

Dat op 20 december 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Kok Lexmond BV, Lexmond, voor het mobiel breken van materiaal ophet depot aan de Spierdijkerweg ter hoogte van de kruising met de N507 (Braken) in Spierdijk. De werkzaamheden vinden plaats in de periode 17 januari tot en met 16 april 2018. De verwachtetijdsduur bedraagt in totaal vijf werkdagen. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoon (088) 102 13 00.

Vastgesteld wijzigingsplan Bobeldijk 116, Berkhout

Dat zij op 12 januari 2018 het wijzigingsplan Bobeldijk 116, Berkhout ongewijzigd hebben vastgesteld. Met dit wijzigingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om de tuin op het perceel Bobeldijk 116 te vergroten. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland.

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan en vaststellingsbesluit liggen met ingang van 22 januari 2018 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 4 maart 2018). Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijke plannen onder de kop ‘in procedure’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598. WPLGBobeldijk116-va01. Het wijzigingsplan is ook in te zien bij de afdeling Wonen & Ondernemen). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het plan inzien.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan is derhalve ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

Vastgesteld wijzigingsplan Bobeldijk 103a, Berkhout

Dat zij op 12 januari 2018 het wijzigingsplan Bobeldijk 103a, Berkhout ongewijzigd hebben vastgesteld. Met dit wijzigingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om de bestaande stolp op het perceel Bobeldijk 103 te splitsen. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland.

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan en vaststellingsbesluit liggen met ingang van 22 januari 2018 gedurende 6
weken ter inzage (tot en met 4 maart 2018). Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.
koggenland.nl/ruimtelijke plannen onder de kop ‘in procedure’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598. WPLGBobeldijk103a-va01. Het wijzigingsplan is ook in
te zien bij de afdeling Wonen & Ondernemen). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke
openingstijden het plan inzien.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan is derhalve ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Obdam – Hensbroek 3e herziening Hofland

Omdat de digitale ter inzagelegging niet goed is verlopen wordt het plan opnieuw ter inzage gelegd en is deze nieuwe publicatie nodig. Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek, 3e herziening door de gemeenteraad op 18 december 2017 is vastgesteld. Het vastgestelde plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 14 huurwoningen aan de zuidzijde van Dubbelspoor in Obdam mogelijk gemaakt.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 22 januari 2018 gedurende 6 weken ter inzage (t/m 4 maart 2018). Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop “in procedure” en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0012-va01. Het bestemmingsplan is ook
in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke
openingstijden het bestemmingsplan inzien.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die: tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht en aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Er bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Het indienen van eenberoepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopigevoorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Reacties