Officiele publicaties gemeente Koggenland dd. 7 januari 2018

Foto: gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande personen
in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet
Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande
personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan
geregistreerd.

 • R.A. Kempe geboren 12-07-1952
 • H.L. Vos geboren 28-08-1954

Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de personen dan niet meer als ingezetenen
van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk
zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Vaststelling van het Digitaal Opkopers Register

Op 19 december 2017 heeft de burgemeester het Digitaal Opkopers Register aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen. Het register zal de dag na bekendmaking in werking treden.

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • Nader te bepalen Molentocht (schaatstocht) Koggenland/Opmeer

Bezwaar: zie groene informatieblok

Huisnummers

Dat zij hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D17.014552 18 december Schoffel 51G

Bezwaar: zie groene informatieblok

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0573 14 december bouwen bedrijfsruimte en kantoren Schoffel 31, De Goorn
 • 2017-HZ-0575 15 december bouwen van woonstolp Wogmeer 43, Hensbroek
 • 2017-HZ-0577 17 december bouwen van een gemaal Beetskoogkade 2a, Oudendijk
 • 2017-HZ-0578 18 december plaatsen dakkapel Middeloo 25, Obdam

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0538 18 december vervangen beschoeiing De Goorn 83, De Goorn

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0497 20 december legaliseren schutting D. Kampstraat 26, Scharwoude
 • 2017-HZ-0512 20 december bouwen schuur Ruijtersstraat 20, Ursem
 • 2017-HZ-0472 22 december verhuur van kamers Bobeldijk 1A, Berkhout
 • 2017-HZ-0546 22 december vergroten woning Het Veer 135, Avenhorn

Bezwaar: zie groene informatieblok

Geweigerde omgevingsvergunningen

2017-HZ-0517 aanleggen van in-/uitrit De Goorn 1, De Goorn

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0521 19 december het slopen van de woning met schuur Dorpsstraat 28, Obdam

Hogere grenswaarde voor wegverkeersgeluid De Tuinen 1e fase

Voor het woningbouwproject De Tuinen 1e fase is voor de daarin te realiseren woningen langs De Leet die tussen De Leet 8 en 12 komen te staan, een hogere grenswaarde voor het wegverkeersgeluid vastgesteld. Het besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit.

Hogere grenswaarde voor railverkeerslawaai

Voor het woningbouwproject 14 huurwoningen aan het Dubbelspoor in Obdam is op 12 december 2017 een hogere grenswaarde voor spoorweglawaai vastgesteld. Het besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit.

Ter inzagelegging

De besluiten liggen met ingang van 8 januari 2018 gedurende 6 weken ter inzage (t/m 18 februari 2018).

Beroep

Tegen de definitieve Besluiten van de Hogere waarden kan binnen de termijn van terinzageligging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20091,2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp van het besluit kenbaar te hebben gemaakt.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Ursem De Tuinen 1e fase

Het bestemmingsplan Ursem De Tuinen 1e fase ( NL.IMRO.1598.BPKUrsemDeTuinen01-va01) is door de gemeenteraad op 18 december 2017 gewijzigd vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van ca. 60 woningen tussen De Leet en de Noordgouw mogelijk gemaakt. Dit als 1e fase van de te realiseren woonwijk De Tuinen. De wijziging ten opzichte van het ontwerp neemt een onbedoeld beletsel voor gestapelde woningbouw in de woongebieden 3 en 4 weg en omschrijft beter de mogelijkheid tot aanpassing van de geurzone.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Obdam – Hensbroek 3e herziening Hofland

Het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 3e herziening (NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0012-va01) is door de gemeenteraad op 18 december 2017 ongewijzigd vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 14 huurwoningen aan de zuidzijde van Dubbelspoor in Obdam mogelijk gemaakt.

Terinzagelegging

De genoemde bestemmingsplannen liggen met ingang van 8 januari 2018 gedurende 6 weken ter inzage ( t/m 18 februari 2018). De bestemmingsplan zijn digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop “in procedure” en op www.ruimtelijkeplannen.nl en in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen in het gemeentehuis. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden de bestemmingsplannen in te zien.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die: tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht; aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen; zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Er bestaat de mogelijkheid  om digitaal beroep in te stellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Reacties

article
108881
Officiele publicaties gemeente Koggenland dd. 7 januari 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend. Voornemen tot uitschrijving
https://koggenland.nieuws.nl/gemeente/officiele-bekendmakingen/108881/officiele-publicaties-gemeente-koggenland-dd-7-januari-2018/
2018-01-07T14:02:25+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/178/2017/03/27133552/logogemeentekn2.png
Officiele publicaties gemeente Koggenland
Officiele Bekendmakingen