Officiele publicaties gemeente Koggenland dd. 4 februari 2018

Foto: gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens zijn om het bijhouden van adresgegevens van onderstaand persoon in de Basisadministratie Per-sonen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onder-zoek is naar voren gekomen dat de onderstaandepersoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.

– C.L.W. van der Lee geboren 20-01-1998

Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemd persoon zien wij ons genoodzaakt om betrokkene uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de persoon dan niet meer als ingezetene vanNederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Aanwijzing toezichthouder naleving van de verplichtingen van de burger

Dat zij op 23 januari 2018 hebben besloten om mevrouw S.E. Groen (BuitengewoonOpsporingsambtenaar) aan te wijzen als toezichthouder om toe te zien op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de wet BRP en heeft haar gemandateerd voor het opleggen van een bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40, vijfde lid, 2.43 tot en met 2.47. 2.50. 2.51 en 2.52 wet BRP. Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking en ligt twee weken ter inzage bij het cluster Openbare Orde en Veiligheid.

Aanwijzing toezichthouder Algemene wet Bestuursrecht

Dat zij op 23 januari 2018 hebben besloten om mevrouw S.E. Groen (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) aan te wijzen als toezichthouder van het bepaalde in artikel 5.11 van de Algemene wet Bestuursrecht, artikel 6.2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Koggenland en artikel 41 van de Drank- en Horecawet. Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking en ligt twee weken ter inzage bij het cluster Openbare Orde en Veiligheid.

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 5 t/m 8 juni 2018 Avondwandel4daagse Obdam en omgeving
 • 18 maart 2018 Open dag Modelbouwgroep De Ridder, Berkhout
  Bezwaar: zie groene informatieblok

Huisnummers:

Dat zij hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D18.001575 9 januari De Omloop 10, Zuidermeer
  Bezwaar: zie groene informatieblok

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2018-HZ-0008 8 januari plaatsen erfafscheiding Dorpsweg 29, Hensbroek
 • 2018-HZ-0009 8 januari plaatsen dakopbouw Akkerstraat 1, Obdam
 • 2018-HZ-0010 9 januari bouwen schuurkas Vredemakersweg 4, De Goorn
 • 2018-HZ-0011 9 januari bouwen veranda en schutting Molenhof 92, Avenhorn
 • 2018-HZ-0013 10 januari uitbreiden constructie Vaart 2G, Obdam
 • 2018-HZ-0014 10 januari realiseren van eigen oprit Bernardstraat 31, Avenhorn
 • 2018-HZ-0020 17 januari plaatsen dakkapel Wogmeer 23, Hensbroek
 • 2018-HZ-0022 18 januari bouwen van woning Hofland 9C, Obdam
 • 2018-HZ-0023 19 januari bouwen van woning Hofland 9B, Obdam
 • 2018-HZ-0024 22 januari aanbrengen van vluchttrap Wogmeer 86A, Spierdijk
 • 2018-HZ-0025 22 januari realiseren overkapping Kathoek 10, Avenhorn
 • 2018-HZ-0026 22 januari bouwen aanbouw Kloet 93, Obdam
 • 2018-HZ-0027 23 januari wijzigen gevel en plaatsen kozijnen Kanteel 57, De Goorn
 • 2018-HZ-0028 25 januari brandveilig in gebruik nemen van woonzorgcentrum Horstenburgh Dorpsstraat 104, Obdam
 • 2018-HZ-0029 25 januari brandveilig in gebruik nemen van woonzorgcentrum Rustenburcht Bavohof 1, Ursem
 • 2018-HZ-0012 10 januari opsplitsen woning in twee wooneenheden Bobeldijk 105, Bobeldijk

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0553 18 januari het tijdelijk plaatsen van een woonunit Noorddijkerweg 92, Ursem

Verlenging beslistermijn

Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0536 22 januari het wijzigen van het gebruik van het bedrijfsgebouw Westeinde 297, Berkhout
 • 2017-HZ-0534 22 januari het bouwen van een mestkelder Zomerdijk 5A, Oudendijk

Opschorten beslistermijn

Dat zij in het kader van de Algemene wet bestuursrecht hebben besloten de beslistermijn op te
schorten voor de volgende aanvraag:

 • 2017-HZ-0402 25 januari het verplaatsen van een logieverblijf Noord-Spierdijkerweg 217 A, Spierdijk

Voornemen om de omgevingsvergunning te verlenen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0498 29 januarihet brandveilig in gebruik nemen van een buitenschoolse opvang Pieter Grootstraat 17 te De Goorn

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 februari 2018 tot en met 18 maart 2018 (6 weken) ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen.
Zienswijze: zie groene Informatieblok

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0526 15 januari bouwen blokhut Snijdershof 34, Obdam
 • 2017-HZ-0544 25 januari vestigen bedrijf aan huis Burg. Beemsterboerstraat 2 (nagelsalon/kapsalon) Berkhout
 • 2017-HZ-0568 25 januari vestigen bedrijf aan huis (nagelstudio) De Goorn 50A, De Goorn
 • 2017-HZ-0578 18 januari plaatsen dakkapel Middeloo 25, Obdam
 • 2017-HZ-0487 19 januari bouwen van woning Noorddijkerweg 92, Ursem
 • 2017-HZ-0539 18 januari plaatsen dakkapel Willem Claijstraat 5, Berkhout
 • 2018-HZ-0002 25 januari plaatsen zonnepanelen op de grond Lutkedijk 42, Obdam
 • 2017-HZ-0448 25 januari verbouwen van boerderij Julianastraat 4, Avenhorn
 • 2017-HZ-0561 25 januari bouwen van opslagruimte Noorderbrug 5,Obdam
 • 2017-HZ-0567 25 januari plaatsen schutting Dorpsstraat 1, Obdam
 • 2017-HZ-0456 25 januari bouwen woonhuis met berging Wogmeerdijk 15, Hensbroek
 • 2017-HZ-0598 25 januari realiseren berging met beschoeiing Scharwoude 39, Scharwoude
 • 2017-HZ-0577 25 januari bouwen gemaal Beetskoogkade 2A, Oudendijk
 • 2017-HZ-0570 25 januari bouwen van garage Dorpsstraat 61C, Obdam\

Bezwaar: zie groene informatieblok

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0017 15 januari verwijderen asbesthoudende materialen Grosthuizen 22a, Avenhorn
 • 2018-HZ_SLM-0015 17 januari slopen kegelbaan en feestzaal Spierdijkerweg 114, Spierdijk
 • 2018-HZ_SLM-0021 18 januari slopen van een schuur West 87a te Avenhorn
 • 2017-HZ_SLM-0556 18 januari het slopen van een woning Noorddijkerweg 92, Ursem
 • 2017-HZ_SLM-0523 23 januari het gedeeltelijk slopen van een Bedrijfspand Dorpsweg 132, Hensbroek
 • 2018-HZ_SLM-0030 25 januari het slopen van een schuurtje + asbest Obdammerdijk 20b, Obdam

Ingetrokken vergunningen

20060181 25 januari Het uitbreiden van de woning Meerval 1, Avenhorn

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Depot Avenhorn, Provincialeweg t.h.v. Braken in Avenhorn

Dat een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Kok Lexmond BV, Lexmond, voor het mobiel breken van materiaal op Depot Avenhorn, Provincialeweg t.h.v. Braken in Avenhorn. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 17 januari tot en 16 april 2018. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal vijf werkdagen. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer (088) 102 13 00.

Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu, locatie Kwelder 10 te Obdam (uitgebreide procedure)

Dat zijn voornemens hebben de volgende omgevingsvergunning milieu voor het bedrijf aan Kwelder
10 te Obdam in te trekken op verzoek van de vergunninghouder:

 • De door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verleende omgevingsvergunning milieu van 2 oktober 2007 met kenmerk 2007-26039 aan HollandCollect NV. Het betreft een omgevingsvergunning milieu voor een afvalbreng-station op het perceel Kwelder 10 te Obdam, kadastraal bekend gemeente Obdam, sectie E, nr. 209.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu met de bijbehorende stukke van 5 februari 2018 tot en met 19 maart 2018 inzien bij de gemeente Koggenland, Middenhof 2 De Goorn.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar ma-ken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de RUD NHN, postbus 2095, 1620 EB in Hoorn onder vermelding van kenmerk RUD.232209. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (graag uiterlijk één week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de RUD NHN, telefoonnummer (088) 102 13 00.

 

Reacties