Officiële publicaties 20 augustus 2017

Foto: Gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per 20 augustus 2017 de volgende besluiten bekend.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0357 27 juli plaatsen dakkapellen        Oprijlaan 10, De Goorn
 • 2017-HZ-0358 28 juli bouwen woning        Oprijlaan 2, De Goorn
 • 2017-HZ-0365 02 augustus aanleggen drijvende vlonder        Walingsdijk 30, Ursem
 • 2017-HZ-0366 02 augustus bouwen schuurkas        Hulkerweg 10, Berkhout
 • 2017-HZ-0368 02 augustus bouwen opslag        Hulkerweg 10, Berkhout
 • 2017-HZ-0371 04 augustus aanleggen van een dam        Vredemakersweg 1(achter), De Goorn
 • 2017-HZ-0373 08 augustus plaatsen van een kapschuur        Oprijlaan 13, De Goorn

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0309 8 augustus het bouwen van een woning        Hofland 9, Obdam

Voornemen om de omgevingsvergunning (gedeeltelijk) in te trekken (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 • 20040124 het oprichten van een appartementencomplex West 1A t/m 1H, Avenhorn

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 augustus tot en met 1 oktober 2017 (6 weken) ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen.

Zienswijze: zie www.koggenland.nl

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0265 31 juli bouwen van een loods        Wogmeer 72, Hensbroek
 • 2017-HZ-0316 02 augustus gewijzigd uitvoeren van schuurkas        Gemaalweg 3, Hensbroek
 • 2017-HZ-0297 02 augustus realiseren dakopbouw en tuinmuur        Westeinde 310, Berkhout
 • 2017-HZ-0242 02 augustus bouwen van woning        Duinweid 4A, Obdam
 • 2017-HZ-0298 02 augustus plaatsen tijdelijke woonunit        Noorddijkerweg 33C, Ursem
 • 2017-HZ-0274 07 augustus vergroten van woning        De Fuik 4 , Avenhorn
 • 2017-HZ-0262 07 augustus plaatsen dakkapel        De IJvelandssloot 18, Obdam
 • 2017-HZ-0327 11 augustus bouwen van een schuur        Wogmeerdijk 17, Hensbroek

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 • 2016-HZ-0211 21 juli het brandveilig in gebruik nemen van Het Vriendenhuis        De Goorn 50, De Goorn

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking wel gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl > aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2010.

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0354     27 juli saneren van asbest golfplaten        Boterstraat 15, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0349     27 juli saneren van asbest golfplaten        Boterstraat 12, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0355     27 juli saneren van asbest golfplaten        Boterstraat 13, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0348     27 juli saneren van asbest golfplaten        Boterstraat 14, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0350     27 juli saneren van asbest golfplaten        Boterstraat 16, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0361     03 augustus saneren van asbest golfplaten        D. Kampstraat 11, Scharwoude
 • 2017-HZ_SLM-0362     03 augustus saneren van asbest golfplaten        D. Kampstraat 21, Scharwoude
 • 2017-HZ_SLM-0363     03 augustus saneren van asbest golfplaten        D. Kampstraat 9, Scharwoude
 • 2017-HZ_SLM-0364     03 augustus saneren van asbest golfplaten        D. Kampstraat 7, Scharwoude
 • 2017-HZ_SLM-0375     10 augustus het slopen van oude duivenhokken Oost-Mijzen 4, Avenhorn

Beroep: zie www.koggenland.nl

Huisnummers:

Burgemeesters en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D17.009963 27 juli Slimdijk 4, Oudendijk
 • D17.010190 27 juli Spierdijkerweg 97, Oudendijk
 • D17.010357 02 augustus Duinweid 4 A, Obdam
 • D17.010363 02 augustus Westeinde 310 B, Berkhout

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 23 september 2017 buurtfeest Tjalk, Obdam
 • 19 november 2017 Sinterklaasintocht Avenhorn haventje Het Hoog, Avenhorn

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 3e herziening Hofland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Obdam-Hensbroek, 3e herziening Hofland voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van 14 huurwoningen aan de zuidzijde van het Dubbelspoor in Obdam mogelijk te maken.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 augustus tot en met 1 oktober 2017 ter inzage (6 weken). Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.koggenland.nl
ruimtelijkeplannen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0012-on01. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het bestemmingsplan inzien.

Zienswijze

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met Dirk Rood van de afdeling Wonen & Ondernemen via nummer (0229) 54 84 63. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Vastgesteld bestemmingsplan Berkhout – Carwash Kleine Wijzend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Berkhout –Carwash Kleine Wijzend door de gemeenteraad is vastgesteld. Het vastgestelde plan is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan.

Inhoud

Met dit bestemmingsplan wordt de vestiging van een carwash aan de Kleine Wijzend in Berkhout mogelijk gemaakt. Het betreft het gebied dat ligt aan de A7 bij Hoorn waar nu een tankstation, eetgelegenheid en een carpoolplaats zijn gevestigd.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 augustus tot en met 1 oktober 2017 ter inzage (6 weken). Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop “in procedure”. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.BPLGKWcarwash-va01. Het bestemmingsplan is ook in te zien bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het bestemmingsplan inzien.

Beroep

Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend en het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld. Daarom staat beroep alleen open voor belanghebbenden die kunnen aantonen niet in staat te zijn geweest zienswijzen tegen het ontwerp in te dienen. Deze belanghebbenden kunnen tijdens bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift mits er geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Tweede herstelbesluit bestemmingsplan ‘Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland’

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat de gemeenteraad van Koggenland op 17 juli 2017 het bestemmingsplan ‘Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland’ opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld (tweede herstelbesluit).

Bestuurlijke lus

Het bestemmingsplan ‘Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland’ is op 7 september 2015 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 augustus 2016 een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad opgedragen een tweetal geconstateerde
gebreken in het bestemmingsplan te herstellen. De gemeenteraad heeft deze gebreken op 19 december 2016 hersteld (eerste herstelbesluit). Ook tegen dit herstelbesluit is beroep ingesteld.
Nader onderzoek en een rechterlijke uitspraak hebben aanleiding gegeven om opnieuw een herstelbesluit te nemen.

Wijziging

Met het tweede herstelbesluit wordt het ‘aanlegvergunningstelsel’ in het bestemmingsplan zodanig gewijzigd dat een onderscheid wordt gemaakt tussen werkzaamheden die onder normaal agrarisch gebruik vallen (en tot een bepaalde diepte uitgezonderd zijn van de vergunningplicht) en werkzaamheden die hier niet onder vallen.
Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze wijziging wordt verwezen naar het raadsvoorstel en de daar bijbehorende bijlage I.

Ter inzage

Het herstelbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 21 augustus tot en met 1 oktober 2017 ter inzage (6 weken). De stukken kunnen worden geraadpleegd op www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’ en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het ook in zien bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Het identificatienummer is NL.IMRO.1598.BPLGhoogspverbind-va03.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het herstelbesluit beroep worden ingesteld door belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Er bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Degene die reeds beroep heeft ingesteld, hoeft dat niet opnieuw te doen. De Raad van State betrekt het herstelbesluit bij de verdere behandeling van het lopende beroep.

Reacties