Officiële publicaties 25 juni 2017

Foto: Gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland de volgende besluiten bekend.

Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande persoon in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres wat in de BRP staat
geregistreerd:

 • J.H. Krijgsman geboren 10-01-1978

Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemd persoon, zien wij ons genoodzaakt om deze uit te schrijven uit de BRP als “vertrokken: Land Onbekend”.

Dit heeft tot gevolg dat deze persoon dan niet meer als ingezetenen van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Publicatie verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om:

 • het stopverbod te verlengen op de Burgemeester Kooimanweg in Hensbroek tot het zebrapad. Dit stopverbod zal worden aangegeven door het verplaatsen van het bord E02 met onderbord.
 • een stopverbod in te stellen ter hoogte van Wieder 9 t/m 19 in De Goorn. Dit stopverbod zal worden aangegeven door het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep.
 • een stopverbod in te stellen op de Overweg, ter hoogte van perceel nr. 3 in Obdam.

Deze besluiten liggen ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Voor meer informatie over deze besluiten verwijzen wij naar de Staatscourant (www.staatscourant.nl).

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0259 01 juni wijzigen gebruik grond achter Rustenburgerdijk 16, Ursem
 • 2017-HZ-0256 30 mei wijzigen gevel en gebruik Butter 18, Obdam
 • 2017-HZ-0268 07 juni plaatsen poort Spierdijkerweg 131, Spierdijk
 • 2017-HZ-0262 03 juni plaatsen dakkapel IJvelandssloot 18, Obdam
 • 2017-HZ-0263 05 juni vervangen dakbedekking Waterland 9, Obdam
 • 2017-HZ-0265 07 juni bouwen van een loods Wogmeer 72, Hensbroek
 • 2017-HZ-0267 07 juni bouwen van een kapberg Verlaatsweg 72, Spierdijk
 • 2017-HZ-0264 07 juni bouwen van opslagruimte Grosthuizen 1, Avenhorn
 • 2017-HZ-0274 11 juni vergroten woning De Fuik 4, Avenhorn
 • 2017-HZ-0275 11 juni vergroten berging Kloet 64, Obdam
 • 2017-HZ-0277 11 juni vergroten woning Jan Ooms Pz.-straat 20, Scharwoude

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0186 13 juni het uitbreiden van de woning Julianastraat 25 A, Avenhorn
 • 2017-HZ-0108 14 juni het wijzigen van het gebruik ten behoeve vaneen sportschool Dobber 7 en 9, Obdam

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0221 12 juni plaatsen blokhut met veranda/luifel Tjalk 58, Obdam
 • 2017-HZ-0145 12 juni bouwen van garage/schuur Noord-Spierdijkerweg 214, Spierdijk
 • 2017-HZ-0241 09 juni plaatsen van dakkapel Verlaatsweg 64, Spierdijk
 • 2017-HZ-0190 24 mei wijzigen van in- en uitrit Dirk Kampstraat 1, Scharwoude
 • 2017-HZ-0158 12 juni bouwen van woning Akkerstraat 1, Obdam
 • 2017-HZ-0245 15 juni vergroten van de woning Willem Claijstraat 5, Berkhout
 • 2017-HZ-0231 12 juni plaatsen van erfscheiding Koperwiek 21, Ursem
 • 2017-HZ-0240 12 juni verhogen dak/plaatsen dakkapel Poststraat 15, Obdam
 • 2017-HZ-0067 15 juni realiseren appartement Spierdijkerweg 105D, Spierdijk
 • 2019-HZ-0099 15 juni bouwen 4 huurwoningen Noorddijkerweg 52, 52 A t/m C, Ursem
Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0257 8 juni 2017 verwijderen van Oosteinde 71 te Berkhout asbesthoudende materialen
 • 2017-HZ_SLM-0254 8 juni 2017 saneren van asbest en slopen Julianaweg 5, van agrarische gebouwen Hensbroek
 • 2017-HZ_SLM-0238 12 juni 2017 het saneren van Westeinde 300, Berkhout asbesthoudende materialen
 • 2017-HZ_SLM-0246 12 juni 2017 het saneren van asbesthoudende materialen Grosthuizen 28, Avenhorn
 • 2017-HZ_SLM-0251 12 juni 2017 het slopen van de bijgebouwen Ruijterstraat 3, Ursem
 • 2017-HZ_SLM-0271 12 juni 2017 het saneren van asbesthoudende golfplaten Molendijksweg 6, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0261 13 juni 2017 het verwijderen van asbesthoudende golfplatenOosteinde 97, Berkhout
 • 2017-HZ_SLM-0223 13 juni 2017 het saneren van asbesthoudende golfplaten De Goorn 83, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0266 13 juni 2017 het verwijderen van rieten dakbedekking Waterland 9, Obdam

Huisnummers

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D17.007382 18 mei 2017 Gouwstraat 4, Spierdijk
 • D17.008006 31 mei 2017 Kwakelweg 3, Hensbroek
 • D17.008094 6 juni 2017 Dorpsstraat 213A (vernummering 211a), Obdam
 • D17.006078 31 mei 2017 Schoffel 51A t/m F, De Goorn
 • D17.008443 12 juni 2016 Akkerstraat 1, Obdam
Bezwaar: zie www.koggenland.nlwww.koggenland.nl

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 9 juli 2017 Rommelmarkt SV Zuidermeer Dorpshuis Zuidermeer
Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Kennisgeving besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Provincialeweg t.h.v. Braken in Avenhorn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 31 mei 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Kok Lexmond BV, Lexmond, voor het mobiel breken van materiaal op Depot Avenhorn, Provincialeweg t.h.v. Braken in Avenhorn. De werkzaamheden vinden plaats in de perio-de van week 22 tot en met
week 33 van 2017. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal vijf werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofover-last. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken.
Deze dient slechts ter informatie. Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoon 088 – 102 13 00.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning activiteit milieu, Burgemeester Kooimanweg 18 Hensbroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor het veranderen van de inrichting Biogast Agro Hensbroek B.V., gelegen aan Burgemeester Kooimanweg 18 in Hensbroek. De verandering betreft flexibilisering van de transporten.

Het ontwerpbesluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 juni t/m 7 augustus 2017 ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het Dagelijks bestuur van de Regionale Uit-voeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Burgemeester Kooimanweg 18 in Hensbroek.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de Regi-onale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord via telefoon 088 – 102 13 00 (graag uiterlijk één week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Informatie kunt u tijdens kantooruren via datzelfde telefoonnummer verkrijgen.

Ontwerpwijzigingsplan Grosthuizen 40, Avenhorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Grosthuizen 40, Avenhorn ter inzage ligt. Met dit wijzigingsplan wordt de agrarische functie van het perceel Grosthuizen 40 in Avenhorn gewijzigd naar een woonfunctie. De bouwmogelijkheden van het agrarische bedrijf
komen te vervallen. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in het geldende be-stemmingsplan Landelijk gebied Koggenland.

Terinzagelegging

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 26 juni 2017 ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’. Het wijzigingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het wijzigingsplan inzien.

Zienswijze indienen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden ge-bracht bij het college van burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Rick Beugels, telefoon (0229) 54 83 88. De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

Ontwerpwijzigingsplan Grosthuizen 89, Avenhorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Grosthuizen 89, Avenhorn ter inzage ligt. Met dit wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarische bouwvlak van het perceel Grosthuizen 89 in Avenhorn gewijzigd. De oppervlakte blijft gelijk. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied Koggenland.

Terinzagelegging

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 26 juni 2017 ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’. Het wijzigingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het wijzigingsplan inzien.

Zienswijze indienen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden ge-bracht bij het college van burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Rick Beugels, telefoon (0229) 54 83 88. De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

Visie Mijzenpolder

De Mijzenpolder is een mooie open en waterrijke polder in onze gemeente met belangrijke landschappelijke en cultuur-historische waarden. In deze polder zijn agrarische bedrijven gelegen, waarvan een aantal concrete uitbreidingsplan-nen heeft. Om deze, maar ook toekomstige, agrarische initiatieven op een zorgvuldige manier in het landschap in te passen, is door het college van burgemeester en wethouders de Visie Mijzenpolder vastgesteld. In deze visie staat de vraag centraal hoe de gebiedskwaliteiten van de polder behouden kunnen blijven. Op een beeldende wijze (door middel van foto’s) worden in het rapport ‘omgangsregels’ aangegeven die duidelijk maken wat van een initiatiefnemer ver-wacht kan worden als het gaat om de instandhouding van belangrijke waarden. De visie wordt als leidraad gehanteerd bij agrarische ontwikkelingen in de Mijzenpolder en vormt een uitwerking/aanvulling op het Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied (2012). De visie is te vinden op de gemeentelijke website via www.koggenland.nl/beleid.

Publicatie huisvestingsverordening

De gemeenteraad heeft op 29 mei 2017 de volgende wijziging in de huisvestingsverordening 2015 regio West-Friesland vastgesteld: Artikel 2.5 Directe bemiddeling, luidt als volgt:
Directe bemiddeling en huisvesting met voorrang wordt verleend aan een woningzoekende die buiten zijn schuld in een dusdanige situatie verkeert, dat hij op korte termijn andere woonruimte behoeft. Voorwaarde hierbij is dat de woning-zoekende:

 • behoort tot de groep vergunninghouders overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling behoudens in die gevallen dat Burgemeester en wethouders daarin op andere wijze hebben voorzien, ofwel
 • behoort tot de groep personen die verblijven in een blijf-van-mijn-lijfhuis. II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2017.

 

 

Reacties

article
49201
Officiële publicaties 25 juni 2017
Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland de volgende besluiten bekend. Dat zij voornemens
https://koggenland.nieuws.nl/gemeente/officiele-bekendmakingen/49201/officiele-publicaties-25-juni-2017/
2017-06-28T11:33:23+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/178/2016/07/23212511/logo-gem-koggenland2.png
gemeente Koggenland, Officiele publicaties
Officiele Bekendmakingen