Officiële publicaties van 11 juni 2017

Foto: Gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt de volgende besluiten bekend.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0236 19 mei vervangen/verhogen beschoeiing Kerkebuurt 208, Berkhout
 • 2017-HZ-0240 22 mei verhogen dak en plaatsen dakkapel Poststraat 15, Obdam
 • 2017-HZ-0241 22 mei plaatsen dakkapel Verlaatsweg 64, Spierdijk
 • 2017-HZ-0242 23 mei bouwen van woning Duinweid 4a, Obdam
 • 2017-HZ-0248 27 mei plaatsen paardenstapmolen Noorderbrug 1b, Obdam
 • 2017-HZ-0245 24 mei vergroten aanbouw/plaatsen dakopbouw W.Claijstraat 5, Berkhout
 • 2017-HZ-0249 29 mei plaatsen van nieuw kozijn De Veenhoop 10, Berkhout
 • 2017-HZ-0250 29 mei plaatsen dakkapel Jacob Bakkerstraat 12, De Goorn
 • 2017-HZ-0252 29 mei uitbreiden van woning Ruijtersstraat 3, Ursem

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0191 22 mei aanleggen dam met duiker Wogmeer 2B, Hensbroek
 • 2017-HZ-0088 24 mei het plaatsen van Oost-Mijzen 6, Avenhorn een aanlegsteiger
 • 2017-HZ-0098 24 mei het wijzigen van de brandcompartimentering van verzorgingshuis Berkenhof Slagterslaan 2, Berkhout

Verlenging beslistermijn

Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten de
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0154 23 mei het vergroten van de woning Dorpsweg 42, Hensbroek
 • 2017-HZ-0115 23 mei het bouwen van een woning Kwakelweg 3, Hensbroek
 • 2017-HZ-0158 23 mei het bouwen van een woning Akkerstraat 1, Obdam

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0195 22 mei plaatsen van veranda Snijdershof 35, Obdam
 • 2017-HZ-0183 22 mei plaatsen tuinoverkapping Tulpenburgh 10, Obdam
 • 2017-HZ-0184 22 mei plaatsen gedeeltelijke erfafscheiding Tulpenburgh 10, Obdam
 • 2017-HZ-0144 24 mei wijzigen gevel Julianastraat 27, Avenhorn
 • 2017-HZ-0142 19 mei bouwen 3 vrijstaande woningen Laan van Meerweijde 51 t/m 55, Obdam
 • 2017-HZ-0161 24 mei bouwen schuur met veranda Kerkebuurt 149, Berkhout
 • 2017-HZ-0070 24 mei bouwen woning Baarsdorpermeer 34, met carport en schuur Zuidermeer
 • 2017-HZ-0163 24 mei realiseren tijdelijke woonruimte Mijzerdijk 21, Ursem
 • 2017-HZ-0141 24 mei bouwen 4 Meerestein 1 t/m 15, 2-onder-1 kapwoningen Obdam
 • 2017-HZ-0162 24 mei bouwen laboratorium/berging Scharwoude 15, Scharwoude
 • 2017-HZ-0182 29 mei vestigen timmerfabriek De Kolk 4, Ursem
 • 2017-HZ-0115 31 mei het bouwen van een woning Kwakelweg 3, Hensbroek
 • 2017-HZ-0170 31 mei bouwen van bedrijfsunits Schoffel 51 A t/m F, De Goorn
 • 2017-HZ-0210 31 mei realiseren/bouwen Grosthuizen 19, Avenhorn van tanklokaal
 • 2017-HZ-0154 1 juni vergroten van woning Dorpsweg 42,Hensbroek
 • 2017-HZ-0249 1 juni plaatsen kozijn in aanbouw De Veenhoop 10, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 • 2016-HZ-0354 23 mei het brandveilig in gebruik nemen van een partijencentrum Het Hoog 1, Avenhorn

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Beroep: zie www.koggenland.nl >
aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2010.

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0143 22 mei het gedeeltelijk slopen van de gevel
 • 2017-HZ_SLM-0036 23 mei het slopen van een berging
 • 2017-HZ_SLM-0235 29 mei Verwijderen asbesthoudende materialen van schuur
 • 2017-HZ_SLM-0237 29 mei Verwijderen asbesthoudende materialen van schuren en zomerhuis

Geaccepteerde meldingen brandveilig gebruik

 • 2017-HZ_MBG-0202 22 mei het van 9 juni 2017 t/m 11 juni 2017 brandveilig in gebruik nemen van een tent Baarsdorpermeer 42 (tegenover), Zuidermeer
 • 2017-HZ_MBG-0212 22 mei het brandveilig in gebruik nemen van een tent tijdens Hensbroek aktief ‘t Ouwe Hof 99 (naast), Hensbroek

Ingetrokken aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ_INT-0247 29 mei het plaatsen van een dakopbouw Verlaatsweg 40, Spierdijk

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 9 juli 2017 Wielerronde Obdam
 • 17 en 18 juni 2017 Hensbroek Aktief ’t Ouwe Hof, Hensbroek
 • 24 juni 2017 Vijverhofdag Winkelcentrum Vijverhof
Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Ontwerpwijzigingsplan Julianastraat 4, Avenhorn

Dat, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpwijzigingsplan Julianastraat 4, Avenhorn ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit wijzigingsplan wordt de agrarische functie van het perceel Julianastraat 4 in Avenhorn gewijzigd naar een woonfunctie. Een gedeelte van de voormalige bedrijfsgebouwen wordt gesloopt. De bouwmogelijkheden van het agrarische bedrijf komen te vervallen. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Komplan 2008.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 12 juni 2017 tot en met 24 juli 2017 ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’.
Het wijzigingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen in het gemeentehuis (tijdens openingstijden). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het wijzigingsplan inzien.

Zienswijze indienen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Beugels, telefoonnummer (0229) 54 83 88. De zienswijzen zullen door de
gemeente worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Noord-Spierdijkerweg 167 te Spierdijk

Dat op 9 mei 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal, Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Noord-Spierdijkerweg 167 in Spierdijk. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 1 juni tot en met 1 september 2017. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal drie werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken.

Deze dient slechts ter informatie.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer (088) 102 13 00.

Huisnummers:

Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D17.007911 24 mei 2017 Meerestein 1-15 (oneven) Obdam
 • D17.007912 24 mei 2017 Baarsdorpermeer 34 , Zuidermeer
Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Reacties