Officiele publicaties gemeente Koggenland 28 mei 2017

Foto: Gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per 18 mei de volgende officiële publicaties bekend.

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen

Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van de onderstaande personen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd:

 • K.K Barbšys geboren 10-10-1979
 • K.A.J. Barbšys geboren 29-04-2009

Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk hun nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen 4 weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als “vertrokken: Land Onbekend”. Dit heeft tot gevolg dat betrokkenen dan niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Publicatie voornemen tot verkeersbesluit

Dat zij voornemens is tot het plaatsen van een laadpaal in de Poelenburg te Obdam, ter hoogte van nummer 46. Er worden twee parkeerplaatsen aangewezen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Voor meer informatie over dit besluit verwijzen wij naar de Staatscourant (www.staatscourant.nl).

Publicatie verkeersbesluiten

Dat zij heeft besloten om tijdens…

 • de Vijverhofdag, die gehouden wordtr op 24 juni 2017, toestemming te verlenen om een deel van de Vijverhof in Avenhorn gesloten te verklaren voor het verkeer.
 • de Wielerronde van Obdam, die gehouden wordt op 9 juli 2017, toestemming te verlenen om een deel van de Dorpsstraat, de Handelskade en de DokterLohmanstraat gedeeltelijk gesloten te verklaren voor het verkeer. Op de Van Wassenaerstraat geldt een gedeeltelijk parkeerverbod. De geslotenverklaring en het parkeerverbod gelden op 9 juli van 8.00 – 19.00 uur.
 • Hensbroek Actief, die gehouden wordt op 17 en 18 juni, toestemming te verlenen om de Kerkweg op zaterdag 17 juni 2017 van 19.00 – 21.00 uur en `t Ouwe hof op zondag 18 juni 2017 van 12.00 – 19.00 uur gesloten te verklaren.

Bovengenoemde besluiten liggen ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Voor meer informatie over deze besluiten verwijzen wij naar de Staatscourant (www.staatscourant.nl).

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0217 03 mei vestigen schoonheidssalon Wezenweid 3, Spierdijk
 • 2017-HZ-0215 05 mei bouwen van een schuur Noord-Spierdijkerweg 211, Spierdijk
 • 2017-HZ-0216 05 mei plaatsen tijdelijke woonunit Noorddijkerweg 49A, Ursem
 • 2017-HZ-0220 09 mei legaliseren van 2 bijgebouwen Bobeldijk 1, Berkhout
 • 2017-HZ-0221 09 mei plaatsen blokhut met veranda/ Tjalk 58, Obdam luifel
 • 2017-HZ-0225 11 mei bouwen van bedrijfshal De Kolk 2, Ursem
 • 2017-HZ-0227 12 mei plaatsen hekwerk Schrepel 8, De Goorn
 • 2017-HZ-0229 12 mei vergroten van woning Dorpsweg 76, Oudendijk
 • 2017-HZ-023112 mei plaatsen van erfscheiding Koperwiek 21, Ursem
 • 2017-HZ-0234 16 mei tijdelijk plaatsen stacaravan Noorddijkerweg 33, Ursem

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0039 9 mei het vernieuwen van een brug Oosteinde 109, Berkhout
 • 2017-HZ-0073 9 mei het bouwen van een woning Wogmeerdijk 13, Hensbroek

Verlenging beslistermijn

Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0136 11 mei bouwen Paardenstal West 2A, Avenhorn

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-Hz-0121 08 mei bouwen bedrijfspand Spierdijkerweg 97, Spierdijk
 • 2016-HZ-0583 10 mei vergroten van de woning Oosteinde 20, Berkhout
 • 2017-HZ-0093 08 mei realiseren kapschuur Spierdijkerweg 97, De Goorn
 • 2017-HZ-0217 15 mei vestigen bedrijf Wezenweid 3, Spierdijk aan huis (schoonheidssalon)
 • 2017-HZ-0192 18 mei legaliseren tuinhuis Pieter Grootstraat 24, met veranda De Goorn
 • 2017-HZ-0131 15 mei plaatsen dakopbouw Alver 8, Avenhorn
 • 2017-HZ-0132 15 mei plaatsen dakopbouw Alver 6, Avenhorn erfscheiding
 • 2017-HZ-0016 15 mei bouwen overkappingDorpsweg 1, Oudendijk met dakterras
 • 2017-HZ-0082 18 mei bouwen van een woning Gouwstraat 4, Spierdijk
 • 2017-HZ-0220 18 mei plaatsen van 2 bijgebouwen Bobeldijk 1, Berkhout
 • 2017-HZ-0140 18 mei plaatsen verdiepingsvloer Braken 33A, Obdam
 • 2017-Hz-0203 18 mei slopen van een stolp Noorddijkerweg 33, Ursem
 • 2017-HZ-0165 18 mei wijzigen van gebruik Burgemeester Voslaan 1, Berkhout

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0218 10 mei het verwijderen van asbesthoudende materialen Stationsweg 2, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0209 11 mei het verwijderen van asbesthoudende golfplaten Oosteinde 54, Berkhout
 • 2017-HZ_SLM-0226 16 mei slopen duiker t.h. kruising Wogmeer/Braken
 • 2017-HZ_SLM-0159 17 mei het slopen van een woonhuis met schuren Baarsdorpermeer 34, Zuidermeer
 • 2017-HZ_SLM-0196 18 mei het verwijderen van asbesthoudende golfplaten Walingsdijk 77, Ursem
 • 2017-HZ_SLM-0205 18 mei het verwijderen van asbesthoudende materialen De Leet 53, De Goorn

Geaccepteerde meldingen brandveilig gebruik

 • 2017-HZ_MBG-0148 15 mei het brandveilig in gebruiken nemen van een tent van 19 t/m 21 mei 2017 (Remind the Gap-festival) Verlaatsweg achter 38, Spierdijk

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 8 en 9 juli 2017 Koggerfestival IJsbaan Hensbroek

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Dat zij ter uitvoering van de Wet milieubeheer op grond van artikel 8.41 van deze wet de
volgende meldingen heeft ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer

Anton Constructiewerken B.V., Poel 1 1713 GL in Obdam, het oprichten van een metaalconstructiebedrijf;
J. van der Sluis De Goorn B.V. ,De Breeuwhamer 1 1648 HG in de Goorn,  onderhoudsbedrijf en verkooppunt van landbouwmachines;
een tweede agrarische schuur en een koelcel;
VOG Mak-Wouters, Julianaweg 4a 1711 RP in Hensbroek, het uitbreiden van een bedrijf met een tweede agrarische schuur en een koelcel
behoeve van het overkappen van de bestaande fustopslag.

In genoemd besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via telefoon 088-102 13 000.

Ontwerpbestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij Oudendijk

Dat, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij Oudendijk ter inzage ligt.

Met dit bestemmingsplan wordt een nieuw gemaal in de Polder Beetskoog mogelijk gemaakt. De locatie ligt achter het museumgemaal aan de Beetskoogkade 2. Het nieuwe gemaal is noodzakelijk vanwege het samenvoegen van verschillende onderbemalingen tot één blokbemaling.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 29 mei tot en met 10 juli 2017 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.BPGemaalBeetskoog-on01. Het bestemmingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het ontwerpbestemmingsplan inzien.

Zienswijze indienen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Rick Beugels, telefoon (0229) 54 83 88. De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Besluiten raad 1 mei 2017

Het gemeentelijk beleid voor leerlingenvervoer was van toepassing sinds 2008. Het is nu geactualiseerd en aangepast aan nieuwe/gewijzigde wetgeving en jurisprudentie. De gemeenteraad heeft de nieuwe “Verordening Leerlingenvervoer gemeente Koggenland 2017” vastgesteld in haar vergadering van 1 mei 2017.
In het verlengde daarvan hebben burgemeester en wethouders op 2 mei 2017 de “Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Koggenland 2017” vastgesteld. Daarin is een aantal maatwerksituaties met betrekking tot toepassing van de verordening beschreven.

De stukken kunt u nalezen op onze website. Ook liggen ze gedurende een periode van twee weken ter inzage op de afdeling Welzijn & Zorg. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Reijm, zij is ’s morgens telefonisch bereikbaar op nummer (0229) 54 83 80.

Reacties