Officiële publicaties Koggenland dd. 14 mei 2017

Foto: Gemeente Koggenland

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt de officiële publicaties Koggenland dd. 14 mei 2017 bekend.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0190 22 april aanleggen van een in/uitrit D. Kampstraat 1, Scharwoude
 • 2017-HZ-0195 21 april plaatsen van veranda Snijdershof 35, Obdam
 • 2017-HZ-0191 22 april aanleggen van dam met duiker Wogmeer 2b, Hensbroek
 • 2017-HZ-0192 24 april legaliseren tuinhuis met veranda Pieter Grootstraat 24, De Goorn
 • 2017-HZ-0198 25 april realiseren van een sportschool Dobber 7-9, Obdam
 • 2017-HZ-0200 25 april plaatsen van een schoeiing Braken 5, Obdam
 • 2017-HZ-0203 26 april slopen van een stolp Noorddijkerweg 33, Ursem
 • 2017-HZ-0204 26 april bouwen van een schuur Kwakelweg 3, Hensbroek
 • 2017-HZ-0210 02 mei realiseren/bouwen van tanklokaal Grosthuizen 19, Avenhorn
 • 2017-HZ-0211 03 mei aanleggen van een in/uitrit Burg. Beststraat 23, Berkhout. Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
 • 2017-HZ-0055 25 april het tijdelijk plaatsen van Spierdijkerweg 124 A, een woonunit Spierdijk

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2017-HZ-0070 26 april het bouwen van een woning Baarsdorpermeer 34, met carport en schuur Zuidermeer
 • 2017-HZ-0067 4 mei het realiseren van een Spierdijkerweg 105 D, appartement in de Spierdijk bestaande woning
 • 2017-HZ-0099 4 mei het bouwen van 4 huurwoningen Noorddijkerweg 52, 52 A t/m C, Ursem

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0041 06 april wijzigen van in-en uitrit Schrepel 8, De Goorn
 • 2017-HZ-0061 26 april vestigen van een winkel Bosstraat 14, Obdam
 • 2017-HZ-0086 24 april bouwen van een loods Verlaatsweg 69, Spierdijk
 • 2017-HZ-0113 24 april bouwen woning Fruittuin 6, De Goorn
 • 2017-HZ-0020 26 april bouwen woning Slimtocht 22, Berkhout
 • 2017-HZ-0185 01 mei legaliseren toegangspoort Bobeldijk 103, Berkhout
 • 2017-HZ-0178 03 mei plaatsen dakkapel Gabrielstraat 29, Ursem
 • 2017-HZ-0176 03 mei bouwen van een dieren verblijf Boogfries 21 t.0., De Goorn,
 • 2017-HZ-0125 04 mei vervangen dakopbouw Verlaatsweg 34, Spierdijk door dakkapel
Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 • 2016-HZ-0297 03 mei 2017 wijzigen indeling, Spierdijkerweg 106/Dokter verplaatsen orgel Kerk Bloemstraat 1, Spierdijk

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Beroep: zie www.koggenland.nl > aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2010.

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0189 24 april het verwijderen van asbestgolfplaten Molendijksweg 2, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0135 26 april het slopen van een paardenstal West 2A, Avenhorn

Huisnummers:

Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D17.006575 24 april 2017 Fruittuin 6 De Goorn D17.006785 2 mei 2017 Slimtocht 22 Berkhout

Bezwaar: zie www.koggenland.nl

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 30 maart 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Kok Lexmond BV, Lexmond, voor het mobiel breken van materiaal op het depot aan de Spierdijkerweg ter hoogte van de kruising met de N507 (Braken) in Spierdijk. De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen 19 april en 18 juli 2017. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal dertig werkdagen. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast.

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 in Hoorn, telefoon 088 – 102 13 00.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Mijzerdijk 4 in Ursem

 • Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 april 2017 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Van der Bel Recycling BV, Middenmeer, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Mijzerdijk 4 in Ursem.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 8 mei tot en met 8 augustus 2017. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal vijf werkdagen. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 in Hoorn, telefoon 088 – 102 13 00.

Kennisgeving Wet geluidhinder:

 • ontwerpbeschikking hogere grenswaarden woningbouwproject De Tuinen (fase 1) in Ursem

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het woningbouwproject De Tuinen (fase 1) gelegen tussen De Leet 8 en 12 in Ursem.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidsbelasting van 6 van de 60 woningen meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48dB bedraagt. Bij realisatie van het bouwplan voor de bouw van maximaal 6 woningen bedraagt de geluidbelasting van De Leet maximaal 51 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 3dB overschreden. Het college wil een hogere waarde van 51dB vaststellen. De maximaal te verlenen hogere waarde, norm van 63dB, wordt derhalve niet overschreden. Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit ontheffing Hogere Geluidswaarde ligt met ingang van 15 mei 2017 gedurende zes weken, ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient
een afspraak te worden gemaakt met Ben Schopman, de afdeling Wonen & Ondernemen, telefoon (0229) 54 84 41. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit Hogere Geluidswaarde de zienswijze betrekking heeft.

Publicatie Ontwerpbesluit vaststelling nota bodembeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken bekend dat zij voornemens zijn om hun gemeenteraad te adviseren de regionale nota bodembeheer vast te stellen. Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader (= generiek) en geeft tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast te stellen (= gebiedsspecifiek). Er
wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder materiaal hoeft te worden gestort en minder primaire grondstoffen nodig zijn.

Met gebiedsspecifiek beleid kan een gemeente afwijken van het generieke landelijke beleid, waardoor meer ruimte kan worden gecreëerd voor de afzet van vrijkomende grond- en baggerstromen. Dit is mogelijk door lokale maximale waarden (LMW) op te stellen. Zo kan worden gestuurd op het beschermingsniveau en de toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie binnen (delen van) het beheergebied. Hierbij moet wel worden vastgehouden aan het basisprincipe van het Besluit; namelijk dat de kwaliteit van de grond die wordt toegepast in een gebied altijd geschikt moet zijn voor de functie die het gebied heeft. Om gebruik te kunnen maken van gebiedsspecifiek beleid dient een gemeente te beschikken over een:

 • bodemfunctieklassenkaart (= weergave van het huidige / toekomstige gebruik van een gebied)
 • bodemkwaliteitskaart (= weergave van de huidige kwaliteit van de bodem in een gebied)
 • nota bodembeheer (= de uitwerking van het gebiedsspecifieke beleid)

De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec willen hun huidig duurzaam bodembeheerbeleid nog beter vormgeven.

De gemeenten hebben daarvoor recent een regionale bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Ze hebben ook een regionale nota bodembeheer opgesteld. De kaarten zijn de instrumenten voor dit duurzame beleid. In de nota bodembeheer is het te voeren grondstromenbeleid weergegeven en zijn regels en procedures voor dit beleid geformuleerd.

De opgestelde nota bodembeheer dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ligt conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van15 mei tot en met 18 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage. Met betrekking tot het ontwerpbesluit vaststelling nota bodembeheer kan een ieder gedurende de hele periode van de terinzageligging schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland, per adres RUD NHN, Postbus 2095, 1620 EB HOORN. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Een verzoek om mondelinge zienswijzen in te dienen wordt graag uiterlijk één week vóór afloop van de termijn tegemoet gezien. Wij wijzen erop dat beroep tegen het te nemen besluit te zijner tijd in principe alleen kan worden ingediend door een belanghebbende indien overeenkomstig het bovenstaande tijdig zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp van het besluit zijn ingebracht, tenzij kan worden aangetoond dat men belanghebbende is en redelijkerwijs niet in staat is geweest dit te doen.

Informatie kunt u tijdens kantooruren (uitgezonderd woensdagen) verkrijgen via de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord bij mevrouw S. IJsselmuiden-Coesel, telefoon 088 – 102 13 00 of via e-mail [email protected].

Vaststelling wijzigingsplan Verlaatsweg 33, Spierdijk

 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken bekend dat zij op 4 mei 2017 het wijzigingsplan Verlaatsweg 33, Spierdijk ongewijzigd hebben vastgesteld.

Met het wijzigingsplan wordt de agrarische functie op het betreffende perceel gewijzigd naar een woonbestemming. De resterende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in artikel 3.7.9 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland.

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan en het besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 15 mei 2017 tot en met 26 juni 2017 ter inzage. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het bestemmingsplan inzien. Het wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/ wonen en werken/ruimtelijke plannen onder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.WPLGVerlaatsweg33-va01.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan is derhalve ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het
wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

Ontwerpwijzigingsplan Obdammerdijk 9, Obdam

 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Obdammerdijk 9, Obdam ter inzage ligt.

Met dit wijzigingsplan wordt de agrarische functie van het perceel Obdammerdijk 9 in Obdam gewijzigd naar een woonfunctie. Het grootste gedeelte van de voormalige bedrijfsgebouwen wordt gesloopt. De bouwmogelijkheden van het agrarische bedrijf komen te vervallen. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in artikel 3.7.9 van het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland.

Terinzagelegging

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen met ingang van 15 mei 2017 tot en met 26 juni 2017 ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.WPLGObdammerdijk9-vo01.

Het wijzigingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen. Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het wijzigingsplan inzien.

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzageligging kunnen schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Rick Beugels, telefoon (0229) 54 83 88. De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

Reacties