Officiële publicaties 30 april 2017

Foto: Gemeente Koggenland

Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Koggenland maakt de volgende officiële publicaties bekend.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-0170 7 april bouwen van bedrijfsunits Schoffel 51, De Goorn
 • 2017-HZ-0178 12 april plaatsen dakkapel Gabrielstraat 29, Ursem
 • 2017-HZ-0173 10 april uitbreiden en legaliseren schuilstallen Slagterslaan 31, Berkhout
 • 2017-HZ-0176 11 april bouwen van een dierenverblijfBoogfries tegenover 21, De Goorn
 • 2017-HZ-0185 14 april legaliseren van een toegangspoort Bobeldijk 103, Berkhout
 • 2017-HZ-0184 18 april plaatsen van gedeeltelijke erfscheiding Tulpenburgh 10, Obdam
 • 2017-HZ-0183 18 april plaatsen van houten tuinoverkapping Tulpenburgh 10, Obdam
 • 2017-HZ-0182 16 april in gebruik nemen van bedrijfshal De Kolk 4, Ursem
  2017-HZ-0186 19 april uitbreiden van de woning Julianastrraat 25A Avenhorn

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • 2017-HZ-010110 april het wijzigen van de voorgevel Burg. De Voslaan 1, Berkhout
 • 2017-HZ-0037 13 april het tijdelijk plaatsen Noorddijkerweg 49 A, van een woonunit Ursem
 • 2017-HZ-0120 18 april het splitsen van de woning Spierdijkerweg 103, Spierdijk

Vergaderingen welstandscommissie

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Indien u interesse heeft om een vergadering van de welstandscommissie bij te wonen, kunt u voor het juiste tijdstip contact opnemen met de heer C.G.J. Hoek, afdeling Wonen & Ondernemen, telefoon (0229) 54 84 46.
De komende vergaderingen vinden plaats op 4 mei en 18 mei 2017.

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

 • 2016-HZ-0583 10 april het vergroten van de woning Oosteinde 20, Berkhout
 • 2017-HZ-006110 april het vestigen van een winkel Bosstraat 14, Obdam
 • 2017-HZ-0086 13 april het bouwen van een loods Verlaatsweg 69, Spierdijk

Voornemen om de omgevingsvergunning te verlenen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 • 2016-HZ-0233 1 mei het wijzigen van de indeling Dorpsstraat 111, Obdam
 • 2016-HZ-0402 1 mei het brandveilig in gebruik nemen van verzorgingshuis Rustenburght Bavohof 1, Ursem

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 1 mei tot en met 11 juni 2017 (6 weken) ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen.
Zienswijze: zie onder aan het artikel.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • 2017-HZ-0104 10 april plaatsen dakkapel Lange Weide 35, Oudendijk
 • 2017-HZ-0122 10 april plaatsen dakkapel De IJvelandssloot 12, Obdam
 • 2017-HZ-0050 13 april bouwen woning met garage Wogmeerdijk 17, Hensbroek
 • 2017-HZ-0078 13 april vergroten/verbouwen kantoor en entree Koningsspil 25, Avenhorn
 • 2017-HZ-0040 13 april bouwen bedrijfsruimte Schoffel 3 t/m 29, De Goorn
 • 2017-HZ-0085 19 april vergroten van schuurkas Julianastraat 25, Avenhorn

Bezwaar: zie onder aan het artikel.

Geaccepteerde sloopmeldingen

 • 2017-HZ_SLM-0164 6 april Slopen woning en bijgebouw Akkerstraat 1, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0168 6 april SVerwijderen asbesthoudende golfplaten Akkerstraat 1, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0177 12 april Slopen woning en schuur N-Spierdijkerweg 197, Spierdijk
 • 2017-HZ_SLM-0175 18 april Verwijderen asbest bijgebouwen Obdammerdijk 10, Obdam
 • 2017-HZ_SLM-0172 19 april Verwijderen asbesthoudende golfplaten Pieter Koppesstraat 5, Spierdijk
 • 2017-HZ_SLM-0180 13 april Verwijderen asbesthoudende golfplaten Tulpenhof 33, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0181 13 april Verwijderen asbesthoudende golfplaten Tulpenhof 35, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0187 19 april Verwijderen asbesthoudende golfplaten Tulpenhof 37, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0188 20 april Verwijderen asbesthoudende golfplaten Tulpenhof 39, De Goorn
 • 2017-HZ_SLM-0179 20 april Verwijderen asbesthoudende golfplaten Dorpsweg 176, Hensbroek

Ingetrokken omgevingsvergunning

2015-HZ-0325 19 april Het vergroten van de dakopbouw Wieken 35, Avenhorn

Huisnummers:

Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 • D17.006169 13 april 2017 Schoffel 3-29 (oneven) te De Goorn
 • D17.006217 13 april 2017 Wogmeerdijk 17 te Hensbroek

Bezwaar: zie onder aan het artikel.

Voorontwerp-bestemmingsplan De Tuinen 1e fase Ursem.

In de voorlichtingsrubriek van deze krant is informatie gegeven over de nieuwe wijk De Tuinen in Ursem. Voor deze woonwijk is ook een voorontwerp bestemmingsplan De Tuinen 1e fase gemaakt. Dit ligt ingaande 1 mei tot 1 juni 2017 in het gemeentehuis ter inzage en staat op de gemeentelijke website. Het voorontwerp kunt u ook inzien op de informatie-avond over de woonwijk op 9 mei in De Batter. Op dit voorontwerp kunt u tot 1 juni 2017 reageren. Schriftelijke reacties kunt u richten aan gemeente Koggenland, Postbus 21,1633 ZG Avenhorn, afdeling Wonen&Ondernemen – D. Rood. U kunt uw reactie ook per email zenden: [email protected] afdeling Wonen&Ondernemen -D. Rood. Na deze inspraakronde worden de reacties beoordeeld en wordt een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt. Deze doorloopt de wettelijke procedure met mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen.

Verleende evenementenvergunningen

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

 • 6 mei 2017 Kermisborrel Berkhout Berkhout
 • 13 mei 2017 Fancy Fair Kelderwerf, Obdam
 • 14 mei 2017 Kermisborrel Spierdijk Spierdijk

Bezwaar: zie onder aan het artikel.

Zienswijze

Tijdens de genoemde termijn (6 weken) kan door iedereen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn.
Tijdens dezelfde periode kunt u ook mondelinge zienswijzen inbrengen tegen de
ontwerpbeschikking.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden. Als er sprake is van spoed, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Haarlem.

Beroep

Diegenen, die tijdens de voorbereidingsprocedure zienswijzen hebben ingediend, en belanghebbenden zijn, kunnen gedurende 6 weken een beroepschrift indienen bij de sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het
betreffende besluit ter inzage is gelegd.

Beroep kan worden ingesteld door:

 • Belangstellenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
 • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen
  over de ontwerpbeschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
 • Belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende de termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende
gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Meer informatie vindt u op www.koggenland.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar/uw zienswijze kunt indienen.

 

Reacties

article
32403
Officiële publicaties 30 april 2017
Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Koggenland maakt de volgende officiële publicaties
https://koggenland.nieuws.nl/gemeente/officiele-bekendmakingen/32403/officiele-publicaties-30-april-2017/
2017-05-04T16:51:19+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/178/2016/07/23212511/logo-gem-koggenland2.png
gemeente Koggenland, Officiele publicaties
Officiele Bekendmakingen